top of page
nothing

ABOUT US

The Full Story

This Japanese cafeteria first opened its doors in the 1940s. The owner of the store was Michaela's Japanese grandmother until her grandmother died, and this store was left to Michaela in 1995, and Michaela found a partner in life, and this store is still managed by Michaela and her partner in life. They decide to keep running their business because the store is growing. Michaela and her lover wanted to introduce some new Japanese coffee/milk tea, as well as bread and pastry.

White Structure

    Kono Nihon shokudō wa 1940-nendai ni ōpun shimashita. Kono mise no ōnā wa mikaera-san no sobo ga nakunaru made nihonjin no sobodeshitaga, 1995-nen ni kono mise wa mikaera-san ni takusa re, mikaera-san wa jinsei no pātonā o mitsuke, genzai mo mikaera-san to jinsei no pātonā ga kono mise o keiei shite imasu. Tenpo wa seichō shite iru tame, karera wa jigyō o keizoku suru koto ni kimemashita. Mikaera to kanojonokoibito wa, pan ya pesutorī dakedenaku, atarashī Nihon no kōhī/ mirukutī o shōkai shitai to kangaete imashita.

    bottom of page