top of page
Welcome to Michaela's Joy Coffee & Milk Tea, where you may unwind and catch up with friends. This cafeteria has everything you need to relax. This is an environmentally friendly store.

Yōkoso e Michaela' s Joy Cof/tea

Mikaerazu joi kōhī& miruku tī e yōkoso. Koko de kutsuroi dari, tomodachi to kōryū shi tari dekimasu. Kono kafeteria ni wa rirakkusu suru tame ni hitsuyōnamono ga subete sorotte imasu. Kankyō ni yasashī o-tendesu.
bottom of page